Na czym polega stały monitoring zapotrzebowania na opakowania foliowe?

Na czym polega stały monitoring zapotrzebowania na opakowania
foliowe?